CV


Esmu latviete, dzimusi 1954.gada 28. novembrī Rīgā.
1973. gadā beidzu J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu.
1979.gadā beidzu T.Zaļkalna Valsts Mākslas Akadēmijas stājglezniecības nodaļu. Studiju laikā garīgo enerģiju esmu guvusi no latviešu glezniecības leģendām - K.Ubāna, B.Bērziņa, E.Kalniņa, J.Pauļuka, I.Vecozola un E.Iltnera, kurš bija arī mana diplomdarba “Enkuri” vadītājs. Mana kvalifikācija - mākslinieks gleznotājs, pedagogs, bet no 1999.gada - Mākslas zinātnes maģistre. Strādāju Rīgas Mākslas skolā par pedagogu.
1980.gadā iestājos Jauno Mākslinieku apvienībā.
1986.gadā iestājos Latvijas Mākslinieku savienībā.
gadā personālizstāde Talsu vēstures un mākslas muzejā.
1979. - 2000. gadam piedalos Latvijas, PSRS - Kijevā, Maskavā un ārzemju mākslas izstādēs VDR, Francijā, Holandē, VFR, holandē, Zviedrijā, Japānā, Somijā
Gleznas atrodas Valsts Mākslas Muzeja, Mākslas Fonda, Jūrmalas, Talsu un Ekskilstūnas (Zviedrija) muzeju fondos un Brēmenes (VFR) Domes īpašumā, kā arī privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Holandē, ASV, Kanādā un Austrālijā
Pēdējās nozīmīgākās izstādes -
1993. ”Veltījums Francijas kultūrai” Valsts Mākslas Muzejs (Latvija)
1998. ” Mazas gleznas. Liela harmonija” Nagano Olimpisko spēļu mākslas izstāde (Japāna), 2.Vispārējā Latviešu Mākslas izstāde (Latvija)
1999.”Bērni par mākslu. Mākslinieki bērniem “ (Somija)
“RUDENS 99.” (Latvija)
2000. Konkursa izstāde "Tikai jūra" A.Sūnas galerija
"2000 gleznas CARPE DEM" (Vācija)
2001. Konkursa izstāde "Tikai jūra" A.Sūnas galerija
2002. "Vidzemes ainava" galerijas "Laipa"konkursizstāde (Valmiera)
2003. "Mazās formas" "Rīgas galerija"
Personālizstāde Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
Savu pasauli, savu zemi Latviju es izjūtu niansēti pelēkā krāsu gammā. Savās kompozīcijās rādu vispārinātu, no sīkumiem attīrītu dabas vai cilvēka, visbiežāk sievietes tēla vīziju. Visi mani darbi ir dziļi personīgi kāda notikuma vai reālas pasaules attēlojums. Mani gleznieciskās izteiksmes līdzekļi ir tuvinātā krāsu gamma, aso līniju ritms un kubisma glezniecības iespaidā sadalītās jeb vienkāršotās formas. Uzskatu, ka šādā veidā man dažkārt ir izdevies pietuvoties cilvēka dvēseles un dzīves likumsakarību būtībai.
Born on November 28, 1954 in Riga, Latvia.
In 1973 attended Janis Rozentals School of Art in Riga.
In 1979 graduated from the Latvian Academy of Arts department of painting.
During studies was inspired by living legends of Latvian artists - K.Ubans, B.Berzins, E.Kalnins, I.Vecozols and E.Iltners, who was art-adviser of her diploma work “Anchors.”
Qualification - artist - painter, art teacher, since 1999 - Master of Arts.
Up to now working as an art teacher in Riga School of Arts.
1980 - member of the Young Artists Union of Latvia.
1986 - member of the Artists Union of Latvia.
1988 - personal show in Talsi
Since 1979 have participated in exhibitions of Latvia, USSR - Kiev, Moscow and in several countries abroad - France, Germany, Netherlands, Sweden, Japan, Finland.
The paintings are in collections of State Museum of Art, in Collection of Artists Union of Latvia, in Museums of Jurmala, Talsi and Ekskilstuna
(Sweden), in Council of Bremen (Germany). Also in private collections in Latvia, Germany, Sweden, Netherlands, USA, Canada, Australia.
Last important exhibitions -
1993 - “ The Dedication to French culture” State Museum of Arts, (Latvia)
1998 - “Small Pictures. Great Harmony” Nagano, Art exhibition of Olympic games (Japan)
2ND - All Latvian Art Show (Latvia)
1999- “Artists for Children. Children on Art.” (Finland)
“Autumn - 99”(Latvia)
2000 - juried exhibition "Only the Sea", gallery "A.Suna" (Latvia)
"2000 Paintings CARPE DIEM" (Germany)
2001 - juried exhibition "Only the Sea", gallery "A.Suna" (Latvia)
2002 - juried exhibition "Vidzeme Region Landscape" (Latvia)
2003 - "Miniatures", "Riga Gallery" (Latvia)
personal show in Jelgava History and Art Museum

Her manner of painting could be characterized as “abstract realism” and cubistic visions of nature and persons. Her world - balanced, but sharp rhythms of lines and harmony of suble grey colors which is very close to the essence of Latvian mentality.